ปิดการแข่งขันแล้วไม่สามารถทำการสมัครได้ SELECT * FROM M_Match WHERE MatchId = '25'