ต่อสู้ท่าล็อก ( NEWAZA )
บุคคล ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง
1 คลองกุ่มยูยิตสู 7 4 3 นายธีระพงศ์ ลัยวนากร -
2 โรงเรียนสมุทรปราการ 6 2 4 นายธีรพงษ์ พิริยพันธ์ 0972105041
3 GFT-CRT 15 7 8 Adam Clarke (อดัม คลาก) 0910710728
4 ธารทองยิม 12 7 5 เอกรินทร์ ทองมา 830161343
5 Lanna Martial Art Team 4 3 1 ณัฐพงษ์ บุญยืน 0950696656
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 7 6 1 นาย ศุภฤกษ์ ขำบางยาง 0892089917
7 ทริปเปิ้ลเจ นกขมิ้น ทีม 12 3 9 สิริวัฒน์ พิมสอน 0881899829
8 RDC Ju-Jitsu 50 28 22 สิปปกร แสนเมืิอง 0614989156
9 ชมรมยูยิตสูจังหวัดชุมพร 1 1 0 นวปฎล เย็นฤดี 0914652249
10 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 9 4 5 ศุภชัย สุกุลทา 0944986085
11 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 8 4 4 กรรณิกา อินชะนะ 0863142238
12 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 4 0 นายวีีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 095-915-5999
13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม B 1 1 0 นายวีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 095-915-5999
14 KK.JU-JITSU 5 3 2 จตุพร ครสระน้อย 0815556156
15 มหาสารคาม 3 3 0 Natchanon Jansawang 0959735223
16 MNK.ขอนแก่น 2 1 1 ปรัชญา เผ่าพันธุ์ 0867556878
17 ยูยิตสูนครศรีธรรมราช 9 8 1 พิสิษฐ์ ยิ่งยงค์ 0812736133
18 ชมรม ยูยิตสู ลำพูน 8 6 2 พงศ์วิทย์ ไชยลังการ์ 0910671919
19 RAW CREW 7 7 0 คมฤทธิ์ หาญเบญจพงศ์ 0807754031
20 STJ ฝาง 7 2 5 จิราวัฒน์ สุพรรณรัตน์ 053 001173
21 Lion Martial Arts Team A 13 9 4 เอกชัย มุราซาวา 0889516941
22 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 3 1 นายวรวุฒิ ชีวพร 0909406757
23 Lion Martial Arts Team B 6 5 1 เอกชัย มุราซาวา 0889516941
24 ชมรมยูยิตสู จังหวัดฉะเชิงเทรา 16 13 3 Sittichai 0859379890
25 RTAF Martial Arts ทีม A 24 19 5 จ.อ.สุขณธี สุนทรา 0815847464
26 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1 0 1 สิริมนต์ เอี่ยมธนวินท์ 045620156
27 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 1 3 กิตติ ฉัตรบุรานนทชัย 0641235589
28 ศรียานุสรณ์ 1 0 1 นายธีระเดช เนียมกุญชร 0982574710
29 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3 2 1 นางสาววาสนาพร สามทอง 0867096479
30 มหาวิทยาลัยรังสิต 11 7 4 ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ 02-997-2200 ต่อ 3934
31 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทีมA 13 5 8 พันตำรวจโทขจรสุข รุมาคม 0815847464
32 อัจฉริยา ยูยิตสู อำนาจเจริญ 4 1 3 สุวิทย์ สุขประเสริฐ 0853001273
33 utcc mma 7 7 0 อ.นิติ เตโชติอัสนีย์ 0614546897
34 KKKJ. 2 2 0 ปราบ อัปสราภิรมย์ 0943965500
35 RDC Ju-Jitsu B 40 26 14 กิตติ ฉัตรบุรานนทชัย 0830207799
36 Phuket jujitsu club 12 10 2 นาย จิตรภาณุ คงธรรม 076210820
37 RTAF Martial Arts ทีม B 3 3 0 จ.อ.สุขณธี สุนทรา 0815847464
38 รร.ศรียานุสรณ์ 1 1 0 นายธีระเดช เนียมกุญชร 0806447970
39 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทีมB 2 2 0 พันตำรวจโทขจรสุข รุมาคม 0815847464
40 FaMa ทีม A 3 2 1 Nigel - De Vries 0815847464
41 FaMA ทีม B 1 1 0 Tanaphong Khunhankaew 0815847464
42 Equilibrium 2 2 0 Wilson 0815847464
43 Evolve MMA 6 4 2 Kamila Khalyksovet 0815847464
44 Arete ทีม A 3 3 0 Carl Jones 0815847464
45 Arete ทีม B 1 1 0 TAKANORI NISHIKAWA 0815847464
46 Pakistan 1 1 0 Jahanzeb Rashad Lone 0815847464
47 fighting fit 1 1 0 sejin kim 0815847464
48 Rogue Fitness and Martial Arts 2 2 0 Ali Haider 0815847464
49 Friday newaza ทีมA 1 1 0 ปราบ อัปสราภิรมย์ 0815847464
50 EMAC. 1 1 0 Josephus Bartin 0815847464
51 มีไชยโย 2 2 0 ครูชิต -
52 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 4 3 1 กุสุมา บัวใหญ่ 0954487571
53 Phuket Top Team 2 2 0 Olavo Abreu 076-367567
54 ...... 1 1 0 Poom Satranarakun 0815847464
รวม 375 247 128

ต่อสู้
บุคคล ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง
1 คลองกุ่มยูยิตสู 8 4 4 นายธีระพงศ์ ลัยวนากร -
2 ธารทองยิม 12 7 5 เอกรินทร์ ทองมา 830161343
3 Lanna Martial Art Team 3 2 1 ณัฐพงษ์ บุญยืน 0950696656
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 6 4 นาย ศุภฤกษ์ ขำบางยาง 0892089917
5 RDC Ju-Jitsu 54 28 21 สิปปกร แสนเมืิอง 0614989156
6 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 7 4 3 ศุภชัย สุกุลทา 0944986085
7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 2 0 นายวีีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 095-915-5999
8 KK.JU-JITSU 4 2 2 จตุพร ครสระน้อย 0815556156
9 MNK.ขอนแก่น 2 1 1 ปรัชญา เผ่าพันธุ์ 0867556878
10 ยูยิตสูนครศรีธรรมราช 8 8 0 พิสิษฐ์ ยิ่งยงค์ 0812736133
11 ชมรม ยูยิตสู ลำพูน 7 4 3 พงศ์วิทย์ ไชยลังการ์ 0910671919
12 STJ ฝาง 2 1 1 จิราวัฒน์ สุพรรณรัตน์ 053 001173
13 Lion Martial Arts Team A 11 7 4 เอกชัย มุราซาวา 0889516941
14 Lion Martial Arts Team B 4 3 1 เอกชัย มุราซาวา 0889516941
15 ชมรมยูยิตสู จังหวัดฉะเชิงเทรา 16 12 3 Sittichai 0859379890
16 RTAF Martial Arts ทีม A 21 16 5 จ.อ.สุขณธี สุนทรา 0815847464
17 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 3 4 กิตติ ฉัตรบุรานนทชัย 0641235589
18 ศรียานุสรณ์ 4 2 2 นายธีระเดช เนียมกุญชร 0982574710
19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 1 1 นางสาววาสนาพร สามทอง 0867096479
20 มหาวิทยาลัยรังสิต 16 9 7 ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ 02-997-2200 ต่อ 3934
21 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทีมA 13 6 7 พันตำรวจโทขจรสุข รุมาคม 0815847464
22 อัจฉริยา ยูยิตสู อำนาจเจริญ 4 1 3 สุวิทย์ สุขประเสริฐ 0853001273
23 utcc mma 2 2 0 อ.นิติ เตโชติอัสนีย์ 0614546897
24 RDC Ju-Jitsu B 36 26 10 กิตติ ฉัตรบุรานนทชัย 0830207799
25 Phuket jujitsu club 11 8 3 นาย จิตรภาณุ คงธรรม 076210820
26 RTAF Martial Arts ทีม B 3 3 0 จ.อ.สุขณธี สุนทรา 0815847464
27 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทีมB 1 1 0 พันตำรวจโทขจรสุข รุมาคม 0815847464
28 มีไชยโย 2 2 0 ครูชิต -
29 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 3 2 1 กุสุมา บัวใหญ่ 0954487571
30 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 3 2 1 กุสุมา บัวใหญ่ -
รวม 278 175 97

ต่อสู้ ดูโอ
ดูโอ ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย - หญิง
1 RDC Ju-Jitsu 4 2 1 1 สิปปกร แสนเมืิอง 0614989156
2 ชลบุรี 2 0 1 1 นางสาวรัชชาพร อุสาหวงษ์ -
3 MNK.ขอนแก่น 6 1 2 3 ปรัชญา เผ่าพันธุ์ 0867556878
4 RTAF Martial Arts ทีม A 1 1 0 0 จ.อ.สุขณธี สุนทรา 0815847464
5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 0 0 1 นางสาววาสนาพร สามทอง 0867096479
6 RDC Ju-Jitsu B 3 3 0 0 กิตติ ฉัตรบุรานนทชัย 0830207799
7 Phuket jujitsu club 4 0 1 3 นาย จิตรภาณุ คงธรรม 076210820
รวม 21 7 5 9

ต่อสู้ทีม
ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย - หญิง
รวม